Informácia podľa nariadenia EU o ochrane osobných údajov (EU-GDPR)

V našej databáze sú mimo iného spracované údaje o menách, názvoch firiem, adresách, profesijných aktivitách, majetkových pomeroch, možných záväzkoch ako aj údaje k platobnej disciplíne.

Dáta pochádzajú čiastočne z verejne prístupných zdrojov ako sú verejné registre, internet, tlač a ďalšie média a ďalej z prenosu dát o otvorených pohľadávkach.

Účelom spracovania dát je poskytovanie informácií o kredibilite dopytovanej spoločnosti vrátane ďalších informácií týkajúce sa bonity a využitia pre zaistenie inkasných služieb. Právnym podkladom pre spracovanie je čl. 6 odst. 1f) EU-GDPR.

Informácie o údajoch, ktoré sú u nás spracované, môžu byť podľa čl. 6 odst. 1f) EU-GDPR poskytnuté len v prípade, keď zákazník vierohodne doloží oprávnený záujem na znalosti takých informácií. Pokiaľ sú informácie poskytnuté mimo územia štátov EU, prebieha toto na základe tzv. štandardných zmluvných klauzúl, ktoré nájdete na odkaze: eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF, a ktoré si aj môžete nechať poslať. Oprávneným záujmom vo vyššie uvedenom zmysle môže byť: rozhodnutie o kredite, naviazanie obchodného spojenia, účastnícke pomery, pohľadávky, preverenie bonity, zmluva o poistení, pohľadávka po splatnosti, informácie o exekúcii.

K našim zákazníkom patria v tuzemsku i v zahraničí činné overované inštitúcie, leasingové spoločnosti, poisťovne, telekomunikačné spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok, zasielateľské spoločnosti, veľko- i maloobchodné firmy, ktoré dodávajú tovar alebo poskytujú služby na faktúru.

Dáta sú skladované po takú dobu, ktorá je nutná k splneniu účelu skladovania. To znamená spravidla po dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby je preverené, či je skladovanie naďalej nutné, a pokiaľ nie, sú informácie ihneď vymazané. V prípade splnenia skutkového stavu sú dáta vymazané presne po troch rokoch od splnenia.

Súčasne máte právo na informácie, ktoré máme k dispozícii o Vašej osobe. Pokiaľ by tieto dáta nemali zodpovedať skutočnosti, máte nárok na ich opravu. Pokiaľ sú Vaše dáta neúplné, máte nárok na ich doplnenie.

Pokiaľ ste dali súhlas k spracovaniu dát, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Poskytovanie Vašich dát našou spoločnosťou nie je právne ani zmluvne stanovené. Nie ste povinný nám dopytované dáta poskytnúť. Pokiaľ nám však dáta neposkytnete, môže táto okolnosť znížiť Vašu kredibilitu voči poskytovateľovi úveru alebo dodávateľovi, čo môže mať za následok zamietnutie úveru alebo obchodnej spolupráce.

Spracovanie nami skladovaných dát prebieha z legitimných dôvodov veriteľov, ich záujmov, práv a slobody a ochrany úveru alebo slúžia k potvrdeniu, uplatneniu alebo obrane právnych nárokov. Iba z dôvodov, ktoré vyplynú zo zvláštnych situácií a musí byť preukázané, môžete spracovanie Vašich osobných dát rozporovať.  Pokiaľ také zvláštne dôvody preukázateľne existujú, nebudú dáta naďalej spracovávané.

Používanie Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame „Google reCAPTCHA“ (ïalej len „reCAPTCHA“). Poskytovate¾om je spoloènos Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Použitím reCAPTCHA chceme skontrolova, èi zadávanie údajov na našich webových stránkach (napríklad v kontaktnom formulári) uskutoèòuje èlovek alebo automatizovaný program. Za týmto úèelom reCAPTCHA analyzuje chovanie návštevníka webu na základe rôznych charakteristík. Táto analýza zaèína automaticky, akonáhle návštevník webu vstúpi na web. Pre analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, èas strávený návštevníkom webu alebo pohyby myši urobené užívate¾om). Údaje zhromaždené poèas analýzy budú poskytnuté spoloènosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú celé na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o prebiehajúcich analýzach.

Spracovanie údajov je založené na èl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovate¾ webu má legitímny záujem na ochranu svojich webových stránok pred zneužitím automatizovanej špionáže a spamu.

Ïalšie informácie o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

 

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Kontakt