Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Právne upozornenie

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na webových stránkach sú pravdivé a uvedené podľa skutočnosti. Creditreform nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené využitím týchto informácií.

Odkazy

Pri odkazovaných externých stránkach sa jedná výlučne o cudzí obsah. Creditreform, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsahy odkazovaných stránok.

Copyright

© Copyright Verband der Vereine Creditreform e.V. a Crefo, s.r.o., Bratislava, 2018. Všetky práva sú vyhradené. Texty, obrázky a grafiky ako aj stvárnenie a štruktúra webových stránok Creditreform, s.r.o. podliehajú ochrane autorských práv a ďalších platných zákonov. Reprodukcia je možná len s výslovným súhlasom Creditreform, s.r.o., Slovenská republika.

Používanie Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame „Google reCAPTCHA“ (ïalej len „reCAPTCHA“). Poskytovate¾om je spoloènos Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Použitím reCAPTCHA chceme skontrolova, èi zadávanie údajov na našich webových stránkach (napríklad v kontaktnom formulári) uskutoèòuje èlovek alebo automatizovaný program. Za týmto úèelom reCAPTCHA analyzuje chovanie návštevníka webu na základe rôznych charakteristík. Táto analýza zaèína automaticky, akonáhle návštevník webu vstúpi na web. Pre analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, èas strávený návštevníkom webu alebo pohyby myši urobené užívate¾om). Údaje zhromaždené poèas analýzy budú poskytnuté spoloènosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú celé na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o prebiehajúcich analýzach.

Spracovanie údajov je založené na èl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovate¾ webu má legitímny záujem na ochranu svojich webových stránok pred zneužitím automatizovanej špionáže a spamu.

Ïalšie informácie o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Kontakt